Adatkezelési tájékoztató (Brain Bar)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen tájékoztató célja a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) alábbiakban jelzett Projektjeinek keretében a Nemzeti Tehetség Központ Budapesten 2023. szeptember 21-22-én megrendezésre kerülő Brain Bar fesztivál elnevezésű rendezvényen (továbbiakban: Fesztivál) történő megjelenésének lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése a

 • természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet/GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.

A Nemzeti Tehetség Központ az alábbi projektjeivel (továbbiakban: Projektek) jelenik meg a Fesztiválon:

 • Komplex tehetségprogramok (NTP-KOMP);
 • Minősített Tehetséggondozó Műhelyek támogatása;
 • START – Befektetés a jövőbe;
 • Talent Kapital Hungary;
 • Tanítsunk Magyarországért Program.

 

1. Az adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Név: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Képviseli: Sándor-Kovács Dóra Katalin ügyvezető

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 49. E-mail: info@ntk.hu

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 49.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (e-mail): gdpr@ntk.hu

Honlap: www.ntk.hu

Továbbiakban: Adatkezelő

2. Az egyes adatkezelési tevékenységek célja, jogalapja, az érintett adatok köre és az adatkezelés időtartama

2.1. A Fesztiválón a Projektek megvalósításával, lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés (Kitöltendő Projekt kérdőívek)

2.1.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Projektek megvalósításával összefüggésben, az Ön egyes Projektekbe történő lehetséges bevonása, valamint a kapcsolattartás és tájékoztatás miatt indokolt.

2.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet vagy e tájékoztató külön íven történő elfogadásával vagy a papíralapon kitöltendő kérdőíven az aláírásával vagy a regisztrációs felületen az adatok megadása során, vagy az egyes Projektek dedikált elektronikus hálózati felületén kitöltendő kérdőíven a kérdőív kitöltésével és beküldésével ad meg.

Amennyiben Ön a kitöltés során kért kötelező adatokat nem adja meg azt az Adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére, a regisztrációra, illetve az adott Projektben történő részvételére nem kerül sor.

Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés esetén. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

2.1.3. Mit és miért kezelünk?

A kérdőív, illetve a regisztrációs felület kitöltésével és az Ön adott Projektbe történő lehetséges bevonásával összefüggésben az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

 • nevét;
 • elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám);
 • és minden olyan további adatot, amelyet Ön a kérdőíven található felületen önként megad/ kitölt.

A Projektbe történő lehetséges bevonásának feltétele a név, illetve elérhetőség (e-mail cím, telefonszám) megadása. További személyes adatok megadása nem feltétele a Projektben történő részvételnek.

A Nemzeti Tehetség Központtól kapott véletlenszerűen generált kódnéven – személyes adatok megadása nélkül – kitöltött kérdőív esetében személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

2.1.4. Meddig kezeljük az Ön adatait?

A Nemzeti Tehetség Központ személyes adatait az adott projektre vonatkozóan, az adott támogatási időszakról készített beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 éves időszak végéig kezeli, ezt követően a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatokat törli.

2.2. A Nemzeti Tehetség Központ és az egyes Projektek népszerűsítésével kapcsolatos adatkezelés

2.2.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Nemzeti Tehetség Központ és a Projektjei népszerűsítése, széles nyilvánosság körében történő megismertetése céljából (televíziókban történő sugárzásához, sajtóanyagokban történő közzétételéhez, a program és a programmal kapcsolatos nyilvánosan elérhető internetes oldalakon - különösen, de nem kizárólagosan a Facebook, YouTube, Instagram felületeken és honlapokon - történő megjelenítéséhez, valamint tájékoztató és promóciós anyagokban, kiadványokban) indokolt.

2.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet vagy e tájékoztató külön íven történő elfogadásával vagy a papíralapon kitöltendő kérdőíven az aláírásával vagy az egyes Projektek dedikált elektronikus hálózati felületén kitöltendő kérdőíven a kérdőív kitöltésével és beküldésével ad meg.

Amennyiben Ön a kérdőívet nem tölti ki, azt az Adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére nem kerülhet sor. Személyes adatai kezelésére (Önt ábrázoló kép- és hangfelvétel készítésére) abban az esetben sem kerül sor, ha Ön az ellen a helyszínen kifejezetten tiltakozik.

2.2.3. Mit és miért kezelünk?

A Projekt népszerűsítésével összefüggésben az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

 • képmás és hangfelvétel.

2.2.4. Meddig kezeljük az Ön adatait?

A Nemzeti Tehetség Központ személyes adatait az adott projektre vonatkozóan az adott támogatási időszakról készített beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 éves időszak végéig kezeli, ezt követően a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatokat törli.

 

3. Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az Adatkezelő munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az Adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv, valamint a Társaság Alapítója (a Magyar Állam), a tulajdonosi joggyakorlást ellátó Kulturális és Innovációs Minisztérium, az egyes Projektek megvalósítását felügyelő szervek (pl. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány, illetve a Projekt Támogatói Okiratában feltüntetett Klebelsberg Központ, a területileg illetékes Tankerületi Központok és az érintett Szakképzési Centrumok kivételével – nem továbbítja. Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Microsoft Corporation – O365 tárhely használat.

Az adattovábbítások címzettjei az egyes Projektek vonatkozásában különböző szervezetek/intézmények lehetnek.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai és biztonsági megoldások szolgálják: informatikai rendszerben történik a tárolás, a személyes adatokat tartalmazó könyvtárak külön védettek, a papír alapon átvett dokumentumok zárt szekrényben kerülnek megőrzésre.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

4.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Ön kérésére az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így különösen: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama). Továbbá másolatot kérhet az általunk tárolt adatokról. E kéréseit – évente és adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számíthatunk fel.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a fent megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy a Nemzeti Tehetség Központ helyesbítse valamely személyes adatát.

A Nemzeti Tehetség Központ az Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, és a döntésről Önt írásban (vagy ha a kérelmet elektronikusan nyújtotta be, akkor elektronikus úton) értesíti.

4.3. Törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve az ott meghatározott egyesesetekben az érintett külön kérése nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett az Adatkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozást kérhet akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; továbbá, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

4.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen. Ebben az esetben adatai korlátozását kérheti addig az időpontig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségén fogadjuk.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

 • adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az 1. pontban megadott elérhetőségeken;
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9, www.naih.hu) vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

 

Budapest, 2023. szeptember

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.