Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) által a mindenkori hatályos Támogatói Okiratában rögzített Tanítsunk Magyarországért program (a továbbiakban: Projekt) lebonyolításához szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése a
 • természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet/GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.
1. Az adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
 
A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Név:                      Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Képviseli:              Sándor-Kovács Dóra Katalin ügyvezető
Székhely:             1134 Budapest, Váci út 49.
E-mail:                  info@ntk.hu
Levelezési cím:    1134 Budapest, Váci út 49.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (e-mail): gdpr@ntk.hu
Honlap: www.ntk.hu
Továbbiakban: Adatkezelő

2. Az egyes adatkezelési tevékenységek célja, jogalapja, az érintett adatok köre és az adatkezelés időtartama

 
    2.1 A Projekt megvalósításával, lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés (Honlapra történő regisztráció)
 1.  
 2. 2.1.1. Az adatkezelés célja
Szülő – gyermek:
Az adatkezelés a Projekt megvalósításával összefüggésben a Projekt honlapjára történő regisztráció, a Projektbe történő bevonás igazolása, a gyermek azonosítása, valamint a kapcsolattartás és tájékoztatás miatt indokolt.

Mentor, koordinátor, oktató:
Az adatkezelés a Projekt megvalósításával összefüggésben a Projektben közreműködőknek a Projekt honlapjára történő regisztrációja, a Projektbe történő bevonás igazolása, valamint a kapcsolattartás és tájékoztatás miatt indokolt.
 1.  
 2. 2.1.2. Az adatkezelés jogalapja
Szülő – gyermek:
Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációt megelőzően az általános iskola részére ad meg. Az Adatkezelő részére az általános iskola továbbítja az adatokat.
Amennyiben a regisztrációkor Ön a bekért adatok kezeléshez nem járul hozzá, azt az Adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére, a regisztrációra, illetve az Ön felügyelete alatt álló kiskorú gyermek Projektben történő részvételére nem kerül sor.
Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés esetén. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

Mentor, koordinátor, oktató:
Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, amelyet a Projekt honlapon történő regisztrációval ad meg.
Amennyiben Ön regisztráció során kért kötelező adatokat nem adja meg azt az Adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére, a regisztrációra, illetve a Projektben történő részvételére nem kerül sor.
Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés esetén. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.
 1.  
 2. 2.1.3. Mit és miért kezelünk?
Szülő – gyermek:
A Projektre történő regisztrációval és a Projektbe történő bevonással összefüggésben az Ön felügyelete alatt álló kiskorú gyermek alábbi személyes adatait kezeljük:
 • nevét;
 • oktatási azonosítóját;
 • minden olyan további adatot, amelyet Ön vagy az Ön felügyelete alatt álló kiskorú a honlapon található felhasználói profil felületén önként megad/ kitölt (ilyen lehet pl. a szülő neve, telefonszáma, e-mail címe, a kiskorú születési dátuma, telefonszáma, e-mail címe, profilképe, étel érzékenységre vonatkozó információ)

A megadott adatok alapján (név, oktatási azonosító) az Adatkezelő létrehozza a kiskorú gyermeke tanulói profilját, amelyet rajta kívül az általános iskola tud szerkeszteni és bővíteni, további személyes adatokkal kiegészíteni. Ezen adatok tekintetében a szerkesztők önálló adatkezelőknek minősülnek, a további személyes adatok megadása nem feltétele a Projektben történő részvételnek.

Mentor, koordinátor, oktató:
A Projektre történő regisztrációval és a Projektbe történő bevonással összefüggésben az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:
 • nevét;
 • elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám);
 • és minden olyan további adatot, amelyet Ön a honlapon található felhasználói profil felületén önként megad/ kitölt.

A Projektben történő részvétel feltétele a név, illetve elérhetőség (e-mail cím, telefonszám) megadása. A további személyes adatok megadása nem feltétele a Projektben történő részvételnek.
 1.  
 2. 2.1.4. Meddig kezeljük az Ön adatait?
A Nemzeti Tehetség Központ személyes adatait a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 101.§ alapján a projekt fizikai zárását követően az Adatkezelő beszámolójának elfogadásától számított 10 évig kezeli (megőrzi), ezt követően a személyes adatokat törli.
 1.  
 2.  2.2.1. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés a Projekt megvalósításával összefüggésben a Projektbe történő bevonás igazolása, a gyermek és törvényes képviselőjének azonosítása.
 1.  
 2. 2.2.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, amelyet a programban történő részvétel megkezdése előtt, a „Szülői Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató” aláírásával ad meg, illetve az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelő fentebb említett mindenkori hatályos Támogatói Okiratban rögzített jogi kötelezettségeinek teljesítése.
Amennyiben a Projektben történő részvétel során Ön a bekért adatok kezeléshez nem járul hozzá, azt az Adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére, az Ön felügyelete alatt álló kiskorú gyermek Projektben történő részvételére nem kerül sor.
Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés esetén. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti és a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett adatkezelés jogszerűségét.
 1.  
 2. 2.2.3. Mit és miért kezelünk?
A Projekt megvalósításával összefüggésben az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:
 • nevét.
A Projekt megvalósításával összefüggésben az Ön felügyelete alatt álló kiskorú gyermek alábbi személyes adatait kezeljük:
 • nevét;
 • születési helyét és idejét;
 • anyja születési nevét.
 1.  
 2. 2.2.4. Meddig kezeljük az Ön adatait?
A Nemzeti Tehetség Központ személyes adatait a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 101.§ alapján a projekt fizikai zárását követően az Adatkezelő beszámolójának elfogadásától számított 10 évig kezeli (megőrzi), ezt követően a személyes adatokat törli.
     
      2.3. A Projekt népszerűsítésével kapcsolatos adatkezelés
 1.  
 2. 2.3.1. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés a Projekt népszerűsítése, széles nyilvánosság körében történő megismertetése céljából (televíziókban történő sugárzásához, sajtóanyagokban történő közzétételéhez, a program és a programmal kapcsolatos nyilvánosan elérhető internetes oldalakon - különösen, de nem kizárólagosan a Facebook, YouTube, Instagram felületeken és honlapokon - történő megjelenítéséhez, valamint tájékoztató és promóciós anyagokban, kiadványokban) indokolt.
 1.  
 2. 2.3.2. Az adatkezelés jogalapja
Szülő – gyermek:
Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása, amelyet a programban történő részvétel megkezdése előtt a „Szülői Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató” aláírásával ad meg.
Amennyiben a programban történő részvétel megkezdése előtt Ön a bekért adatok kezeléshez nem járul hozzá, azt az Adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére, az Ön felügyelete alatt álló kiskorú gyermek Projektben történő részvételére nem kerül sor.
Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés esetén. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

Mentor, koordinátor, oktató:
Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön közreműködői (mentori, koordinátori, oktatói) szerződésének teljesítése.
Amennyiben Ön a közreműködői szerződését nem írja alá, azt az Adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére, az Ön Projektben történő közreműködésére nem kerül sor.
 1.  
 2. 2.3.3. Mit és miért kezelünk?
Szülő – gyermek:
A Projekt népszerűsítésével összefüggésben az Ön felügyelete alatt álló kiskorú gyermek alábbi személyes adatait kezeljük:
 • képmás és hangfelvétel.
Mentor, koordinátor, oktató:
A Projekt népszerűsítésével összefüggésben az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:
 • képmás és hangfelvétel.
 1.  
 2. 2.3.4. Meddig kezeljük az Ön adatait?
A Nemzeti Tehetség Központ személyes adatait a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 101.§ alapján a projekt fizikai zárását követően az Adatkezelő beszámolójának elfogadásától számított 10 évig kezeli (megőrzi), ezt követően a személyes adatokat törli.
3. Közös adatkezelés
 
Az egyes projektelemek végrehajtása során egyes személyes adatok tekintetében a Projektben közreműködő egyetemek és az általuk kiválasztott mentorok közös adatkezelőnek minősülhetnek.
A Közös Adatkezelők a Projekt lebonyolításával kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket, beleértve az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket kétoldalú együttműködési megállapodásokban (közreműködési szerződés, mentorösztöndíj-szerződés) rögzítik. Az egyes együttműködési megállapodásokban a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Közös Adatkezelés során a személyes adatokat a jogszabályoknak és a saját, illetve a Nemzeti Tehetség Központ Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezelik.
4. Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?
 
Az Adatkezelő munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.
Az Adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv, valamint a Társaság Alapítója (a Magyar Állam), a tulajdonosi joggyakorlást ellátó Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Projekt megvalósítását felügyelő Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvány, illetve a Projekt Támogatói Okiratában feltüntetett Klebelsberg Központ, a területileg illetékes Tankerületi Központok és az érintett Szakképzési Centrumok kivételével – nem továbbítja. Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Microsoft Corporation – O365 tárhely használat.
Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai és biztonsági megoldások szolgálják: informatikai rendszerben történik a tárolás, a személyes adatokat tartalmazó könyvtárak külön védettek, a papír alapon átvett dokumentumok zárt szekrényben kerülnek megőrzésre.
5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Rendelkezési és hozzáférési jogait – adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a fent megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.
A Nemzeti Tehetség Központ az Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, és a döntésről Önt írásban (vagy ha a kérelmet elektronikusan nyújtotta be, akkor elektronikus úton) értesíti.

     5.1. Visszavonás joga
 
Amennyiben egyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, e hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 
     5.2. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
 
Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Ön kérésére az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így különösen: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama). Továbbá másolatot kérhet az általunk tárolt adatokról. E kéréseit – évente és adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számíthatunk fel.

     5.3. Helyesbítéshez való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy a Nemzeti Tehetség Központ helyesbítse valamely személyes adatát.

    5.4. Törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve az ott meghatározott egyesesetekben az érintett külön kérése nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett az Adatkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

​​​​​​​    5.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozást kérhet akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; továbbá, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

    ​​​​​​​5.6. Tiltakozáshoz való jog
.
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen. Ebben az esetben adatai korlátozását kérheti addig az időpontig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

    ​​​​​​​5.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja az Adatkezelőktől továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak a továbbítását egy másik adatkezelő részére anélkül, hogy ezt a Nemzeti Tehetség Központ akadályozná..
6. Gyermekekre vonatkozó különleges rendelkezések
Miután a Projekt célcsoportját a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik és abban többnyire 12-16 éves gyermekek vesznek részt, az Adatkezelő számára kiemelten fontos a gyermekek személyes adatainak szigorú védelme. A Projekt során a résztvevő gyermekek adatkezelése – a 2.3. pontban rögzítetteket ide nem értve – marketingcélokat nem szolgál. A Projekt, illetve az ahhoz kapcsolódó mentorálási programok elsősorban oktatási, nevelési, tájékoztatási, tanácsadási és megelőzési célokat szolgálnak.
Mindezekre tekintettel, a 16. életévüket be nem töltött gyermekek a Projektben, valamint az ahhoz kapcsolódó programokban kizárólag az adatkezeléshez, illetve a részvételhez hozzájáruló „Szülői Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató” megléte esetén vehetnek részt.
7. Jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségén fogadjuk.
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:
 • adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az 1. pontban megadott elérhetőségeken;
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9, www.naih.hu) vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

A Nemzeti Tehetség Központ fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítás tartalmáról az érintetteket szükség szerint tájékoztatja.


Budapest, 2024. július
 
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.